Llinynnau Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn cynnwys chwe llinyn sydd â’r nod o ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw mewn tlodi neu mewn perygl o fyw mewn tlodi, a hynny trwy waith atal ac ymyriadau cynnar. Trwy wneud hyn, y bwriad yw cau’r bwlch mewn canlyniadau ar gyfer grwpiau agored i niwed. Dyma’r chwe llinyn:

Cau’r Bwlch – Ataliadau

Mae’r prosiect hwn wedi ei gynllunio i gyflwyno model tîm o amgylch y teulu rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. Mae’r gwasanaeth yn cydlynu ymyrraeth gynnar a gwasanaethau ataliol sy’n gweithio gyda phlentyn neu berson ifanc a’i deulu, ac yn nodi a threfnu unrhyw wasanaethau cymorth eraill sydd eu hangen i ddiwallu eu hanghenion.

Cau’r Bwlch – Plant a Phobl Ifanc

Mae’r prosiect hwn yn gweithio gyda phobl ifanc i gefnogi ymgysylltiad a chyflawniad mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae’n hyrwyddo datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc ac yn eu galluogi i gael llais, dod yn rhan o’u cymunedau a’r gymdeithas yn gyffredinol, a dylanwadu arnynt.

Cau’r Bwlch – Sgiliau Teulu

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar helpu rhieni i ddatblygu eu sgiliau er mwyn cyflawni’r canlynol: gwella eu siawns o gael swydd, symud o gyflog isel tuag at well cyflog, teimlo’n fwy diogel yn eu swydd, a gwella sefyllfa ariannol eu teulu a diogelwch eu plant ar hyd y ffordd.

Cau’r Bwlch – Lles Teuluoedd

Nod y prosiect hwn yw gwella iechyd, diogelwch a lles plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae wedi ei gynllunio i ddarparu gwasanaethau di-dor a chyfannol ar draws y continwwm o angen rhwng gwasanaethau cyffredinol ac acíwt, i leihau dibyniaeth teuluoedd ar ymyriadau gwasanaethau arbenigol, ac i ddileu rhwystrau sy’n hyrwyddo anghydraddoldeb.

Cau’r Bwlch – Teuluoedd Hyderus a Meithringar

                       & Datblygu Chwarae

Mae’r prosiect hwn yn gweithio gyda theuluoedd er mwyn mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â rhianta, ynysu cymdeithasol a grymuso teuluoedd i gynnal perthnasoedd teuluol iach. Hefyd yn rhan o’r llinyn hwn yw’r Tîm Datblygu Chwarae, sy’n gweithio i hyrwyddo pwysigrwydd chwarae i deuluoedd a’r gymuned ehangach trwy ddarparu gwasanaethau chwarae.

Cau’r Bwlch – Llinyn Anabledd

Yn rhan o’r llinyn hwn, ceir cymorth i deuluoedd sydd â phlentyn/person ifanc ag anghenion ychwanegol; cynyddu incwm a chyngor i deuluoedd sydd â phlentyn neu berson ifanc anabl; cymorth i blentyn neu berson ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu am aelodau o’r teulu; a chlwb ieuenctid/chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anabledd neu anhwylder datblygiadol.

Mae gan yr holl brosiectau hyn eu tudalennau eu hunain ar y wefan hon lle gellir darllen mwy o wybodaeth..